Gedragsreglement Get Wet

Inleiding

Bij Get Wet staan de vele boeiende aspecten van de onderwatersport centraal. Kinderen kunnen vanaf 12 jaar op een leuke en veilige manier kennis maken met snorkelen en persluchtduiken.
Get Wet is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). De NOB heeft regels en richtlijnen opgesteld waar wij ons bij de vereniging aan houden; ze zijn vooral bedoeld om het plezier in de duikvereniging en de veiligheid bij het snorkelen en duiken te waarborgen.

Gebaseerd op de NOB Gedragscode heeft Get Wet een aantal gedragsregels opgesteld. Deze geven aan hoe wij bij Get Wet met elkaar omgaan.

Gedragsregels

  • Waardeer en respecteer elkaar. Beledigen of pesten wordt niet getolereerd. Bedenk goed dat iemand de volgende keer jouw buddy kan zijn.
  • Houd je aan de veiligheidsvoorschriften en regels. Volg altijd de aanwijzingen op van de instructeur.
  • Help elkaar. Duiken is een sport die je samen beoefent. Binnen een vereniging leer je samen met je instructeurs en je medecursisten te groeien in de duiksport. Help elkaar dus als dit kan.
  • Zorg goed voor je eigen materiaal en dat van anderen. Pas op waar je de materialen neerlegt en ruim alles zorgvuldig op als je klaar bent. Wanneer je materialen van de vereniging hebt gebruikt en je merkt dat iets niet helemaal werkt, geef het dan aan zodat het gemaakt kan worden. Op die manier voorkom je dat iemand anders aan de waterkant staat met materiaal dat niet goed werkt.
  • Spreek elkaar aan wanneer je ziet of merkt dat iemand zich niet aan de gedragsregels houdt. Wanneer je het lastig vindt om iemand aan te spreken op zijn of haar gedrag, meld dit dan bij een instructeur of bestuurslid.

Sancties

Als je je niet aan de gedragsregels houdt, dan heeft dit gevolgen. Je instructeur zal je waarschuwen als je de gedragsregels overschrijdt. Als je je gedrag niet aanpast, mag de instructeur jou uitsluiten van c.q. verwijderen uit de les.

Ouders/verzorgers

Deze gedragsregels gelden voor iedereen die lid is, maar ook voor alle instructeurs, bestuursleden en andere vrijwilligers. Get Wet verwacht ook dat ouders / verzorgers van jeugdleden zich eraan houden.

Het is belangrijk dat u als ouder / verzorger uw kind ondersteunt en het ook aanspoort om de gedragsregels na te leven.

Alle instructeurs bij Get Wet zijn opgeleid en bevoegd om les te geven aan jeugdleden. Daarbij dienen zij de relevante regels en richtlijnen van de NOB te volgen.
Mocht er onverhoopt iets gebeuren waar u het niet mee eens bent, dan kunt u dit altijd in alle rust na de les bespreken met de (hoofd)instructeur. Ook daarbij geldt dat respect voor elkaar belangrijk is.

(On)gewenst gedrag

Bij Get Wet vinden wij een fijne, gezellige en veilige sfeer in de club erg belangrijk. Gelukkig hebben we daar niet over te klagen, maar als bestuur hebben we ook nagedacht over hoe we die goede en veilige sfeer zo goed mogelijk kunnen borgen. Daarom hanteren we bij onze club de volgende drie punten.

1. Zo gaan wij met elkaar om

In de NOB Gedragsregels staat beschreven hoe we binnen de NOB – en binnen Get Wet met elkaar omgaan. Eigenlijk is alles wat erin staat best vanzelfsprekend, lees ze maar eens door. Die regels helpen ons om nieuwe leden te vertellen “Zo doen wij dat” en ze helpen in het vervelende geval dat iemand het gevoel heeft dat een ander lid over zijn of haar grenzen heen is gegaan.

In de Gedragsregels is veel aandacht voor de rol van instructeurs en begeleiders, omdat in de relatie instructeur-leerling het gemakkelijkst een scheve verhouding kan ontstaan.

2. Aannamebeleid van instructeurs en begeleiders (van jeugd)

Met nieuwe instructeurs (of begeleiders) houden wij altijd eerst een kennismakingsgesprek. Daarin vragen we naar iemands achtergrond en motivatie. Ook brengen we onze Gedragsregels ter sprake en vragen we een referentie van de vorige vereniging waar een instructeur (of begeleider) heeft gewerkt.

Als een nieuwe instructeur (of begeleider) met kinderen gaat werken binnen onze club vragen wij hem of haar altijd om een Verklaring Omtrent Gedrag.

3. Vertrouwenscontactpersoon

Hoewel we er als bestuur alles aan doen om een fijne en veilige sportomgeving te creëren, kan het toch gebeuren dat een (jeugd)lid het gevoel heeft dat zijn of haar grenzen zijn overschreden door een instructeur (of een ander lid van de vereniging).

In de meeste gevallen is het het beste om dat gedrag én het effect ervan direct te bespreken met alle partijen. Een bestuurslid (of een ander lid van de vereniging) kan dit gesprek begeleiden. Is de kwestie daar te groot of te lastig voor, of heeft deze eerste stap niets opgeleverd, dan heb je twee mogelijkheden voor een vervolg:

  • Je belt de Vertrouwenscontactpersoon van de NOB via 0318 – 559347. Je krijgt dan Riana Wassing aan de telefoon. Met haar ga je niet direct diep in op de details van jouw verhaal, maar zij legt aan jou alle mogelijke opties voor (bijvoorbeeld aangifte doen bij de politie, een vertrouwenspersoon in de arm nemen of toch nog een keer praten in de vereniging) en helpt je de volgende stap te zetten.
  • Je belt het Vertrouwenspunt Sport via 0900 – 202 5590. Dit nummer is 24/7 bezet door een poule van professionele vertrouwenspersonen. Hier kan je je verhaal kwijt en samen met een deskundige kan je bepalen hoe het nu verder moet.